Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

a MŰVÉSZETI KREA Kft. (KREA Design Iskola) képzéseire történő jelentkezéshez

I. Az ÁSZF tartalma és hatálya, alapfogalmak

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MŰVÉSZETI KREA Kft. (KREA Design Iskola, a továbbiakban: Intézmény vagy KREA) által nyújtott képzési szolgáltatásokra (a továbbiakban: Képzések) történő jelentkezés szabályainak rögzítése céljából jött létre. A Képzésekre történő érvényes jelentkezést követő sikeres felvételi vizsgát követően a jelentkező és az Intézmény írásban egyedi felnőttképzési szerződést kötnek egymással, amely szerződéskötést követően az Intézmény és az általa nyújtott képzési programban résztvevő személy jogait és kötelezettségeit ezen szerződés fogja tartalmazni.

1.2. A jelen ÁSZF személyi hatálya az Intézményre és arra a személyre terjed ki, aki a Képzésekre személyes úton az Intézményben vagy a www.kreaiskola.hu honlap igénybevételével online úton jelentkezik (a továbbiakban: Jelentkező). A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a KREA és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

II. Tájékoztatási kötelezettség

Az Intézmény adatai:

Az Intézmény  hivatalos neve: Művészeti Krea Iskola és Környezetkultúra Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Intézmény hivatalosan rövidített  neve: Művészeti Krea Kft.
Az Intézmény székhelye:
1051  Budapest, Október 6. utca 18.
Az Intézmény levelezési címe: 1051  Budapest, Október 6. utca 18.
Telefonszáma: +36  1 269 2110
Faxszáma: +36  1 269 2110
Elektronikus levelezési címe: krea@kreaiskola.hu
Honlap címe: www.kreaiskola.hu
Az Intézmény vezető tisztségviselőjének
neve: Nemes  Mária
elérhetősége: +36  70 318 2970
Az Intézmény képviseletére jogosult személy
neve: Nemes  Mária
elérhetősége: +36  70 318 2970
A felnőttképzést folytató intézmény  szakmai tevékenységéért felelős szakmai vezetőjének
neve: Nemes Mária
elérhetősége: +36  70 318 2970
beosztása: szakmai  vezető
A kapcsolattartó személy
neve: Nemes Mária
elérhetősége: +36  70 318 2970
beosztása: szakmai vezető
Az engedéllyel rendelkező Intézmény nyilvántartási száma: és az engedély megszerzésének időpontja: E/2020/000386 2020.11.20.
Az intézmény bejelentési száma: E/2020/000706
A bejelentési szám megszerzésének időpontja: 2020.08.27.
Adószáma: 12642461-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.:  01-09-297021
Az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma: 10405004-50526767-84541002
Számlavezető bankjának neve: K&H  Bank

Az Intézmény által nyújtott Képzések a https://www.kreaiskola.hu oldalontalálhatóak. 

Az Intézmény minőségpolitikája elérhető a https://www.kreaiskola.hu/rolunk oldalon található linken.

III. A Képzésekre történő jelentkezés menete

A Képzésekre a jelentkezés kétféleképpen történik 1. személyesen történő jelentkezéssel, 2. A KREA honlapjának (www.kreaiskola.hu, a továbbiakban: Honlap) igénybevételével történő online jelentkezéssel:

III.1. Személyesen történő jelentkezés

A Jelentkező az Intézmény székhelyén (1051 Budapest, Október 6. utca 18. félemelet) köteles kitölteni az elektronikus jelentkezési lapot, továbbá személyesen nyújtja be a motivációs levelet és amennyiben a Jelentkező érettségizett a jelentkezésig, az érettségi bizonyítványt is. Abban az esetben, ha a Jelentkező a jelentkezési határidőig nem érettségizett, ezt jeleznie kell a jelentkezéskor, ebben az esetben utólag történik a bizonyítvány bemutatása. A jelentkezéssel egyidejűleg a Jelentkező az alábbi díjakat köteles befizetni az Intézmény részére helyben készpénzben vagy átutalással az Intézmény K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10405004-50526767-84541002 bankszámlájára (nemzetközi átutalás esetén: IBAN:HU18104050045052676784541002, SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB): a honlapon feltüntetett bruttó felvételi eljárási díj + a bruttó tandíj 1. részlet, amely összegek az általános forgalmi adóösszegét magában foglalják. A bruttó tandíj 1. részlet ún. helyfoglalóként szolgál, amely sikeres felvételi vizsga esetén beleszámít az első féléves tandíjba, sikertelen felvételi vizsga vagy elutasítás esetén, továbbá abban az esetben, ha az Intézmény érdekkörében felmerült okból nem indul el az adott képzés, ez az összeg a Jelentkező részére visszafizetésre kerül. Amennyiben a Jelentkező nem jelenik meg a felvételi vizsgán, a helyfoglaló (bruttó tandíj 1. részlet) összegének fele, azaz 50% a Jelentkező részére visszafizetésre kerül. Abban az esetben, amennyiben a Jelentkező a sikeres felvételi vizsgát követően úgy dönt, hogy mégsem indul el a képzésen, ezt felek Jelentkező elállásának tekintik, és a helyfoglalót (bruttó tandíj 1. részlet)  bánatpénznek tekintik, amelynek visszatérítésére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy az összeg „helyfoglalóként” a Jelentkező helyét biztosította volna, a Jelentkező sikeres felvételi vizsgát követő elállása esetén pedig az Intézménynek nincsen lehetősége a kiesett helyre új Jelentkezőt fogadni. A bruttó felvételi eljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség, ezt az összeget felek bánatpénzként kötik ki arra az esetre, ha a felvételi vizsgára akár az Intézmény, akár a Jelentkező érdekkörében felmerült ok miatt, illetve elállása folytán nem kerül sor. A jelentkezés a feltüntetett bruttó felvételi eljárási díj és bruttótandíj 1. részletének befizetésével válik érvényessé. Amennyiben a helyszíni jelentkezés során az Intézmény és Jelentkező írásban szerződést kötnek egymással a jelentkezésről, úgy a jelentkezésre azon írásbeli szerződés(ek) és a jelen ÁSZF az irányadóak, abban az esetben, ha ezen egyedi szerződés(ek) és a jelen ÁSZF eltérnek egymástól, az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

III.2. A Honlap igénybevételével történő online jelentkezés

A Jelentkező a https://www.kreaiskola.hu/hu/jelentkezes oldalon található „Jelentkezem online most” gombra kattintással online is jelentkezhet az Intézmény képzéseire. A Jelentkező a Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat a Honlapon érheti el. Amennyiben a Képzésekkel kapcsolatban a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Honlapon elérhető „Kapcsolat” funkció használatával, illetve a kommunikacio@kreaiskola.hu vagy titkarsag@kreaiskola.hu e-mail címen vagy a KREA alábbi központi mobilszámainak egyikén: + 36 30288 2404, +3670318 2970, +36 20340 0297.

A Képzéseken történő részvételért fizetendő díj a Honlapon kerül feltüntetésre.  A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a KREA fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Jelentkezőre nézve a Képzések részvételi díját, amennyiben a Jelentkező a jelentkezését már a részvételi díj megváltoztatását megelőzően elküldte; a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon. A Honlapon keresztül elküldött jelentkezést a KREA csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A jelentkezés elküldése előtt kérjük, hogy a Jelentkező ismerje meg a Honlapon található „ÁSZF a KREA képzéseire történő jelentkezéshez” és „KREA Adatkezelési tájékoztató JELENTKEZÉSHEZ” tartalmát. A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges a jelentkező részéről ezen dokumentumok tartalmát megismerni és jelöléssel elfogadni. Az elfogadást követően, a ”Jelentkezem online most” gombra kattintva véglegesíthető a jelentkezés. A Jelentkező a Honlapon található online jelentkezési felület kitöltésével és az online jelentkezés megküldésével, a jelen ÁSZF és „Adatvédelmi tájékoztató jelentkezéshez” dokumentumok elfogadásával, továbbá a motivációs levelének és amennyiben a jelentkezésig érettségizett, az érettségi bizonyítványának a megküldésével a titkarsag@kreaiskola.hu email címre az általa választott képzés vonatkozásában szerződési nyilatkozatot tesz. Kérjük, hogy a jelentkezés elküldésével együtt a motivációs levelét és amennyiben a jelentkezésig érettségizett, az érettségi bizonyítványát küldje meg a titkarsag@kreaiskola.hu címre, mert a jelentkezés csak ezen dokumentumok elküldését követően kerül elfogadásra. Abban az esetben, ha a Jelentkező a jelentkezési határidőig nem érettségizett, ezt jeleznie kell a jelentkezéskor a titkarsag@kreaiskola.hu e-mail címen, ebben az esetben utólag történik a bizonyítvány bemutatása/megküldése az Intézmény részére.

A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A KREA kizár mindenfajta felelősséget, amely a Jelentkezési lapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy az online jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet a számára, a jelentkezést követően Jelentkezőnek bruttó felvételi eljárási díjat és további bruttó tandíj 1. részleteként – ez utóbbi összeg ún. helyfoglalóként szolgál - kell fizetnie az Intézmény részére, amely összegek az általános forgalmi adó összegét magában foglalják. A KREA a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amelytartalmazza a fizetési felhívást a bruttó felvételi eljárási díj és a bruttótandíj 1. részletének megfizetése vonatkozóan. A Felek között a Képzéseken történő jelentkezésre vonatkozó szerződés a jelentkezés KREA általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a KREA a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés. A Jelentkezőnek a visszaigazolás megérkezéséig szintén joga van visszavonni a jelentkezését. A Jelentkezőnek a fizetési felhívásban szereplő díjakat a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül, amely határidő onnantól számítva 48 óra, hogy Jelentkező a visszaigazoló e-mailt megkapta, meg kell fizetnie a KREA részére átutalással az alábbi bankszámlaszámra: 10405004–50526767–84541002 (K&H Bank), nemzetközi átutalás esetén: IBAN:HU18104050045052676784541002, SWIFT / BIC kód: OKHBHUHB (számlatulajdonos: Művészeti KREA Kft.) Utalás esetén kérjük, hogy a közlemény rovatba a Jelentkező a teljes nevét tüntesse fel.

Felhívjuk a Jelentkező figyelmét, hogy amennyiben a Jelentkező legkésőbb a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a felvételi eljárási díjat és a tandíj első részletét nem fizeti meg az Intézmény részére, azaz ezen összegek legkésőbb a jelentkezés visszaigazolását követő 48 órán belül nem kerülnek jóváírásra az Intézmény bankszámláján, úgy a jelentkezés törlésre kerül, a KREA úgy tekinti, hogy a Jelentkező a jelentkezését visszavonta, a Felek között a szerződés minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

A Jelentkező által megfizetett díjak Intézményhez történő beérkezését követően a KREA megküldi a Jelentkezők részére e-mailben a díjak megfizetéséről kiállított számlákat.

A KREA fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson, ebben az esetben valamennyi, a Jelentkező által a KREA részére fizetett díjak a Jelentkező részére visszafizetésre kerülnek.

Amennyiben a Jelentkező szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: Fogyasztónak minősülő Jelentkező) minősül, a Fogyasztónak minősülő Jelentkező indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, a szerződéskötést követő 14 napon belül – azaz a jelentkezés KREA általi visszaigazolását követő 14 napon belül - a KREA részére a Művészeti Krea Kft., 1051 Budapest, Október 6. utca 18. címre küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Fogyasztónak minősülő Jelentkező elállása esetén az Intézmény köteles a megfizetett felvételi eljárási díjat és tandíj első részletét 14 napon belül teljes egészében a Jelentkező részére visszafizetni. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a Fogyasztónak minősülő Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Felhívjuk a Fogyasztónak minősülő jelentkező figyelmét, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 19.§ -ának értelmében a fogyasztónak az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozása szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 14 napos felmondási határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni. A Fogyasztónak minősülő Jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen kifejezett közlésnek minősül a KREA részére elküldött online jelentkezése és a titkarsag@kreaiskola.hu részére megküldött e-mailje, amelyben a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a KREA részére elküldi. Amennyiben a szerződéskötés (online jelentkezés KREA általi visszaigazolása) és a felvételi vizsga időpontja között kevesebb, mint 14 nap van hátra, és a Fogyasztónak minősülő Jelentkező a szerződéskötéstől számított 14 napon belül eláll a szerződéstől, akkor kizárólag csak a tandíj 1. részletének visszatérítésére jogosult, az Intézmény a felvételi eljárási díjat jogosult visszatartani a fenti kormányrendelet 26. § (1) bekezdése alapján. A szerződéskötést követő 14 napon túltörténő elállás esetén a bruttó felvételi eljárási díj és bruttó tandíj 1.részlet (ún. helyfoglaló) visszafizetési lehetőségére a jelen ÁSZF III.1. pontjában írtak az irányadóak, azaz a bruttó helyfoglaló (bruttó tandíj 1. részlet) sikeres felvételi vizsga esetén beleszámít az első féléves tandíjba, sikertelen felvételi vizsga vagy elutasítás esetén, továbbá abban az esetben, ha az Intézmény érdekkörében felmerült okból nem indul el az adott képzés, ez az összeg a Jelentkező részére visszafizetésre kerül. Amennyiben a Jelentkező nem jelenik meg a felvételi vizsgán, a helyfoglaló (bruttó tandíj 1.részlet) összegének fele, azaz 50% a Jelentkező részére visszafizetésre kerül. Abban az esetben, amennyiben a Jelentkező a sikeres felvételi vizsgát követően úgy dönt, hogy mégsem indul el a képzésen, ezt felek a Jelentkező elállásának tekintik, és a helyfoglalót (bruttó tandíj 1. részlet) bánatpénznek tekintik, amelynek visszatérítésére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy az összeg „helyfoglalóként” a Jelentkező helyét biztosította volna, a Jelentkező sikeres felvételi vizsgát követő elállása esetén pedig az Intézménynek nincsen lehetősége a kiesett helyre új Jelentkezőt fogadni. A bruttó felvételi eljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség, ezt az összeget felek bánatpénzként kötik ki arra az esetre, ha a felvételi vizsgára akár az Intézmény, akár a Jelentkező érdekkörében felmerült ok miatt, illetve elállása folytán nem kerül sor.

IV. Egyéb rendelkezések

Jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelentkezést követő sikeres felvételi vizsga után az egyedi képzési szerződések megkötése során a KREA fenntartja a jogot arra, hogy további dokumentumokat kérjen be a Jelentkezőtől.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A KREA fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdések tisztázásában együttműködésre törekednek egymással. A Jelentkező észrevételeit, panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezheti: Telefon: +36 1 269 2110, +36 70 318 2970. Email: titkarsag@kreaiskola.hu. A beérkezett panaszokat az Intézmény 30 (harminc) napon belül elbírálja és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről.

Fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az Intézmény székhelye szerint illetékes magyarországi békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az Intézménynél írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az Intézmény székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). A békéltető testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18 – 38. §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az Intézmény székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárása kezdeményezhető. Az Intézmény székhely szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.).

A jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége vagy hatálytalansága nem hat ki a jelen ÁSZF többi részének érvényességére vagy hatályosságára.

A jelen ÁSZF létrejötte, érvényessége, hatályossága és értelmezése tekintetében Magyarország joga, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben pedig elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021. november. 29.