adatkezelési tájékoztató

A MŰVÉSZETI KREA Kft. (KREA Design Művészeti Iskola) területén lévő elektronikus térfigyelő rendszer (kamerás megfigyelő rendszer) működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelés célja

A KREA Design Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola) a területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az Iskola vagyontárgyainak védelme, továbbá a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a felvételek bizonyítékként történő felhasználása céljából a területén elektronikus megfigyelőrendszert működtet.

2. A kezelt adatok köre

Az Iskola területére belépő és ott tartózkodó személyeknek a kamerák látószögében lévő képmása.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Iskola vagyonvédelemhez való jogos érdeke, továbbá az az Iskola területén tartózkodó személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos. Az adatkezelés jogalapja továbbá az érintett személyek hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulás az Iskolával szerződéses jogviszonyban álló személyek (az Iskola képzésében részt vevő személyek, az Iskola munkavállalói és egyéb szerződő partnerek) írásbeli hozzájárulása, amely az Iskolával történő szerződéskötéssel egyidejűleg történik. Az Iskolával jogviszonyban nem álló egyéb személyek hozzájárulása ráutaló magatartással, az Iskola területére történő belépéssel történik, amelyet megelőzően a jól látható helyen elhelyezett adatkezelési tájékoztató elolvasása a részükre biztosítva volt.

4. A kamerák elhelyezése

Az Iskola közösségi terein, folyosóin, továbbá az auditórium és a fotóműterem területén összesen 9 db térfigyelő kamera van elhelyezve.

5. Az adatkezelés időtartama

Az elektronikus térfigyelő rendszer az adatokat 60 napig tárolja és őrzi.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az elektronikus térfigyelést biztosító kamerák az Iskola tulajdonát képezik és az üzemeltetést is az Iskola végzi. A rögzített felvételek tárolása a helyi szerveren történik. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez kizárólag meghatározott személyek, az Iskola erre feljogosított munkavállalója és IT munkatársa férhetnek hozzá, ők jogosultak a felvételeket megtekinteni, visszanézni. A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a
jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető. A jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul történő kezdeményezése felől az Iskola intézkedik, egyben tájékoztatja a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

7. Az Érintettek jogai

Érintettnek minősül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pontja szerinti személy: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Az Érintettek jogaira vonatkozóan és az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan egyebekben az Iskola Általános Adatkezelési Tájékoztatójában írt rendelkezések az irányadóak, amely tájékoztató az Iskola honlapján elérhető.

8. A tájékoztató tudomásul vétele, hozzájárulás megadása

A fentiek ismeretében az Iskola területén elhelyezett kamerák által képmásomról készített felvételekre vonatkozó adatkezeléshez jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.

Budapest, 2020.

Érintett aláírása