ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MŰVÉSZETI KREA Kft. (KREA Design Művészeti Iskola) hírleveleire feliratkozók részére

1. Általános rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti a MŰVÉSZETI KREA Kft. (KREA Design Művészeti Iskola) hírleveleire feliratkozók személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi elveket az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.) rendelkezéseivel összhangban.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek előzetes tájékoztatásával.

Érintett: az a természetes személy, aki a KREA Design Művészeti Iskola hírleveleire feliratkozik

Személyes adatok: az Érintettre vonatkozó bármely információ

2. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: MŰVÉSZETI KREA Kft. (KREA Design Művészeti Iskola) – a továbbiakban így is:
Adatkezelő
Adatkezelő címe: 1051 Budapest, Október 6. u. 18.
Adatkezelő telefonszáma: 06-1/269-2110
Adatkezelő képviselője: Nemes Mária ügyvezető

3. A kezelt adatok köre

Az Érintett

 • neve,

 • életkora,

 • e-mail címe.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, egyértelmű, kifejezett hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Érintettet hírlevélben tájékoztassa az Adatkezelő aktuális képzéseiről, programjairól, eseményeiről, munka- és gyakorlati, az adott szakmai terület releváns lehetőségeiről.

6. Adatkezelési műveletek

Az Adatkezelő az Érintett adatait összegyűjti, rögzíti, tárolja és hírlevél küldéséhez felhasználja.

7. Az adatkezelés időtartama, leiratkozás

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a hírlevélről történő leiratkozásig tartja nyilván és kezeli.
Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, ameddig az Érintett a hírlevelekről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Érintett kérheti továbbá postai úton is a hírlevélről történő leiratkozást az alábbi elérhetőségre elküldött levelében: Művészeti Krea Kft., 1051 Budapest, Október 6. u. 18. vagy elektronikus úton a titkarsag@kreaiskola.hu címre elküldött levelében.
Érintett bármikor jogosult a hírlevelekről leiratkozni, a leiratkozással visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő vállalja, hogy gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így megtesz minden tőle elvárható szükséges műszaki és szervezési intézkedést, amelyek megakadályozzák a kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, vállalja továbbá, hogy a biztonsági intézkedéseit rendszeresen felülvizsgálja és aktualizálja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

9. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő erre kijelölt belső munkatársai az Érintett személyes adatait az Adatkezelőnek a jogszabályok szerinti és az Érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelik az Adatkezelő rendelkezése vagy megbízása alapján. Az adatfeldolgozók az adatkezelés jogszerűségének és az Érintettek jogai védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket végrehajtják.

Adattovábbítás nem történik.

10. Az Érintett adatvédelmi jogosultságai és jogorvoslati jogai

10.1. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő részére megküldött, ajánlott, tértivevényes levél útján tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon
Adatkezelőtől az alábbiakról:

 • a kezelt adatok forrása

 • az adatkezelés célja és jogalapja

 • a kezelt személyes adatok köre

 • a kezelt személyes adatok továbbítása esetén a címzettek köre

 • a kezelt adatok megőrzésének időpontja, ezen időpont meghatározásának szempontjai

 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá az Érintett jogorvoslati jogai

 • profilalkotás esetén ennek ténye

 • az Érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és azok kezelésére tett intézkedések

10.2. Az Érintett helyesbítéshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatoknak a kiegészítését.

10.3. A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha:

 • az Érintett leiratkozik a hírlevélről

 • az Érintett a jelen tájékoztató 10.7. pontja alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem került, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának a feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

10.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

10.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

10.7. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.4Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

10.8. Jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) forduljon.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest,2020. augusztus 1.

PH
Igazgató